IZVAJALEC VIDEONADZORA IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV je:

PLADENT d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda
elektronski naslov: masa@pladent.si
telefonska številka: 01 834 56 96

NAMEN IZVAJANJA VIDEONADZORA

Videonadzor se opravlja, zaradi zagotavljanja nadzora nad vstopom in izstopom iz poslovnih prostorov Pladent d.o.o., z namenom uveljavljanja zakonitega interesa (pravice in dolžnosti) varovanja ljudi in premoženja (objekta, delovnih sredstev in materiala) ter zaupnih informacij ali poslovnih skrivnosti.

INFORMACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM VIDEONADZORA

V okviru videonadzora se obdelujejo naslednji podatki:
− Datum, ura in slika.

Lokacija izvajanja videonadzora:
Videonadzor se izvaja pred vhodom v poslovno stavbo upravljavca na naslovu Pod hrasti 18, 1218 Komenda in v njeni neposredni okolici. Na območjih, ki so pod videonadzorom, gibanje brez zajema podobe posameznika ni možno, saj se videonadzor izvaja kontinuirano.

Čas hrambe osebnih podatkov:
Videoposnetki se hranijo 6 mesecev od trenutka nastanka. Izjemoma se lahko osebni podatki hranijo dalj časa. In sicer v primeru, če je bila varnost ljudi ali premoženja ogrožena. V tem primeru se podatki hranijo za čas postopka uveljavljanja zahtevkov oziroma najmanj do prihoda pristojnega organa, ki lahko v primeru, če so za to izpolnjeni pogoji, predmetne podatke zavaruje kot dokaz.

V kolikor so podani utemeljeni razlogi oz. so izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji, je možno vpogledati v videoposnetke, pripraviti njihove izseke ter jih posredovati pristojnim subjektom.

Za zaščito predmetne zbirke osebnih podatkov je upravljavec zagotovil ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki so določeni v 24. in 32. členu Splošne uredbe.

Vsi osebni podatki, za katere je rok hrambe potekel, se avtomatično izbrišejo, tako da jih ni več mogoče uporabiti.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Predmetne osebne podatke lahko obdelujejo le tisti posamezniki, ki so s strani upravljavca za to izrecno pooblaščeni.
Pogodbeni vzdrževalci videonadzornega sistema smejo osebne podatke obdelovati zgolj v obsegu in na način, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega so jim bili osebni podatki posredovani.
Dostop tretjim osebam do osebnih podatkov je omejen v skladu z načelom sorazmernosti, tako da lahko tretje osebe dostopajo le do tistih podatkov, ki so potrebni za izvedbo dejavnosti, ki jo opravljajo. Vsi ti subjekti so pri tem dolžni spoštovati veljavno zakonodajo in izkazati ustrezno pravno podlago za pridobitev podatkov.
V primeru varnostnega incidenta, se lahko osebni podatki posredujejo tudi pristojnim državnim organom oz. institucijam, če je za to podana zakonska podlaga (npr. sodišče, policija, itd.).
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.
Avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, se ne izvaja.

PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki pridobljenimi v zvezi z videonadzorom različne pravice, ki so povzete v nadaljevanju (podrobnejša opredelitev v relevantni zakonodaji)

a) Pravica dostopa do osebnih podatkov: Posameznik lahko zahteva podatke o tem ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki ter različne informacije v zvezi s samo obdelavo osebnih podatki (kot npr. kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, namen obdelave, roki hrambe itd.).

b) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo, če: osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so se obdelovali; posameznik nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, za obdelavo pa ni podana druga zakonita podlaga; je bila obdelava osebnih podatkov nezakonita; tako narekujejo določbe EU ali nacionalnega prava.

c) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, če: je obdelava nezakonita, posameznik pa ne želi, da se podatki izbrišejo; je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo; upravljavec podatkov ne potrebuje več za predvidene namene, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom.

d) Pravica do ugovora obdelavi: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov s strani upravljavca.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, kar mu upravljavec zagotovi v ustreznem formatu in na ustrezen način.

Pri uveljavljanju pravic mora posameznik konkretizirati časovni okvir, v katerem so bili zajeti njegovi osebni podatki.
Upravljavec si pridržuje pravico pred obravnavanjem zahteve za zagotovitev katere od pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov preveriti identiteto posameznika, ki nanj naslovi takšno zahtevo.

Zgoraj navedene pravice posameznika se izvajajo v skladu s 23. členom GDPR in se ne morejo interpretirati v nasprotju z določili veljavne zakonodaje.

Pladent d.o.o. si pridržuje pravico pred obravnavanjem zahteve za zagotovitev katere od pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov preveriti identiteto posameznika, ki nanj naslovi takšno zahtevo.

Upravičeno zahtevo Pladent d.o.o. izpolni v roku 1 meseca oz. izjemoma, v primeru kompleksnosti zahteve ali večjega števila zahtev v zadevnem obdobju, v 3 mesecih, pri čemer bo upravičenec o podaljšanju in razlogih obveščen.

Uveljavljanje pravic in pritožba v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik svojo zahtevo / ugovor odda na elektronski naslov  info@pladent.si ali po pošti na naslov: PLADENT, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico vložiti pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da zbiranje ali obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim ni skladno z veljavno zakonodajo. Kontakt: Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, DPO za Urad IP: dpo@ip-rs.si.

Pri opravljanju svoje dejavnosti izvajamo vse potrebne aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate.