POGOJI POSLOVANJA

 

PLADENT d.o.o, podjetje za proizvodnjo in trgovino, Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda, matična številka: 5540917, davčna številka: SI51492342, številka registra:1/141229/00 (»Pladent« ali »ponudnik«) ponuja visokokakovostne posameznikovim potrebam in željam prilagojene izdelke iz lepilnih trakov in / ali penastih ali drugih materialov ter izdelke iz vakuumirane plastične mase.

Zavedamo se pomembnosti doslednega izpolnjevanja želja in potreb naših kupcev, zato v nadaljevanju določamo pogoje poslovanja, skladno s katerimi bomo lahko naše storitve zagotovili na najučinkovitejši in uporabniku prijazen način.

Z besedo »uporabnik« ali »kupec« je v teh pogojih poslovanja označena vsaka oseba, ki uporablja spletno stran, izrazi zanimanje za produkte ponudnika in/ali se odloči za nakup oz. odda naročilo / povpraševanje. Za kupce, ki so fizične osebe in ustrezajo definiciji potrošnika po 4. členu ZVPot-1 veljajo določeni posebni pogoji oz. določene posebne pravice, ki za pravne osebe in poslovne partnerje ponudnika ne veljajo, kar je na ustreznih mestih v nadaljevanju posebej izpostavljeno, tako, da je v zvezi s temi pogoji in pravicami kupec označen z ožjim nazivom »potrošnik«.

Ti pogoji poslovanja, ki so dostopni na dnu spletne strani www.pladent.si in na www.trgovina.pladent.si, ki jo upravlja ponudnik (»spletna stran«) in objavljeni na vidnem ter dostopnem mestu razstavnega prostora (»pogoji poslovanja«) določajo pogoje nakupa izdelkov preko spletne strani, po telefonu ter v stalnem (na sedežu) ali začasnih (sejemskih) razstavnih prostorih ponudnika ter tako urejajo poslovni odnos med kupcem in ponudnikom.

Poslovni pogoji predstavljajo sestavni del zavezujočega dogovora med ponudnikom in uporabnikom / kupcem.

Morebitne spremembe teh pogojev poslovanja veljajo od objave. Za posamezen nakup veljajo pogoji in cene veljavne na dan potrditve ponudbe oz. naročila blaga oz. storitve, kot navedeno v ponudbi oz. potrdilu naročila.

V kolikor so za posamezne uporabnike in/ali glede posameznih odsekov teh pogojev poslovanja dogovorjeni drugačni splošni ali posamični pogoji, ti posebni pogoji razveljavljajo tisti del pogojev poslovanja, ki ga urejajo na drugačen način. V ostalem delu pogoji poslovanja veljajo prilagojeno oz. upoštevajoč spremembe iz posebnih pogojev oz. individualnih pogodb.

Bistvene lastnosti izdelkov (skladne z navodili kupca) in cena (vključno z davki in dajatvami) ter drugi bistveni elementi zavezujočega dogovora med ponudnikom in kupcem (podatki o načinu plačila, roku plačila, čas in način dostave…) veljajo tako, kot so navedeni v potrditvi naročila oz. v ponudbi ter v trenutku dokončne potrditve naročila oz. ponudbe. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov in vsakokrat veljavne splošne pogoje pred oddajo naročila in ob potrditvi ponudbe ali prejemu potrditve naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo, naknadne spremembe pa so možne zgolj pod pogoji navedenimi v nadaljevanju.

Sestavni del teh pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti in Politika piškotkov, Kodeks ravnanja ter Navodila uporabe spletne strani, vse dostopno na spletni strani www.pladent.si in na www.trgovina.pladent.si.

Standardni izdelki so vnaprej po standardnih merah in upoštevajoč s strani ponudnika določenih običajnih lastnosti izdelani izdelki.

Izdelki po naročilu so izdelki, ki so izdelani po navodilih kupca in prilagojeni njegovim osebnim potrebam oz. so odraz njegove osebne izbire in odločitve ter niso izdelani vnaprej.

Ponudnik posluje v digitalni obliki. Šteje se, da uporabnik soglaša s prejemanjem informacij v elektronski obliki, če tudi sam elektronsko odda povpraševanje ali naročilo ter če ponudniku sporoči svoj elektronski naslov. Na izrecno željo uporabnika, ponudnik zagotovi relevantne dokumente in podatke na papirju.

 1. Spletna stran in izključitev odgovornosti

Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da se je seznanil s politiko zasebnosti.

Uporabnik spletne strani, ki bo vnesel kakršne koli podatke je obvezan vnašati točne in resnične podatke, informacije, gradiva. Netočne in neresnične podatke bomo obravnavali kot zlorabo. Podatke pridobljene preko spletnih obrazcev in pri naročanju, bomo uporabili le za zagotovitev storitev spletne trgovine in izvedbo naročila, v skladu z določbami ZVOP-2.

Ne zagotavljamo točnosti, popolnost in pravilnost (tekstovne ali slikovne) vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo uporabnik utegnil utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino. Podatki o izdelkih in storitvah ter slike izdelkov na spletni strani so zgolj informativne narave in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti blaga (predvsem, vendar ne izključno, so možna barvna odstopanja). Za morebitne napake v slikovnem in tekstovnem delu ne prevzemamo odgovornosti. Zavezujoča je zgolj vsebina Pogodbe med ponudnikom in uporabnikom / kupcem.

Trudimo se zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov na spletni strani, kljub temu pa se lahko lastnosti blaga, rok dobave ali cena blaga in storitev spremenijo tako hitro, da pravočasna poprava podatkov na spletni strani ni možna. Pridružujemo si pravico do sprememb (tudi objavljenih cen) brez predhodne najave.

Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. Nismo odgovorni za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani.

 

Ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora sam zagotoviti ustrezno zaščito pred dostopanjem do spletne strani in uporabo.

Vse vsebine (besedila, slike, grafike, animacije, avdio in video datoteke ter izpeljanke) objavljene na spletnih straneh »trgovina.pladent.si«, so last Pladenta ali njegovih dobaviteljev oz. je Pladent za njihovo uporabo pridobil ustrezne pravice. Navedene vsebine so predmet zaščite avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine in jih brez izrecnega predhodnega soglasja imetnika pravic ni dovoljeno kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo. Prav tako teh vsebin ni dovoljeno spreminjati in znova objavljati na drugih spletni mestih, v spletnih aplikacijah ali na drug javno dostopen način.

 

 1. Naročilo in potrditev naročila oz. sprejem ponudbe

Za naročilo velja ustno ali pisno izražena volja uporabnika – preko spletne trgovine, e-poštnega naslova: shop@pladent.si ali preko telefona 051 69 49 09, na podlagi veljavnih pogojev in cenika. Uporabnik mora navesti:

 1. kateri izdelek (naziv izdelka) želi ter
 2. njegove bistvene lastnosti, če niso standardne (dimenzija, oblika, barva …),
 3. svoje osebne podatke (ime in priimek / firma ter naslov /sedež) in
 4. kontaktne podatke (telefonsko številko, elektronski naslov) ter
 5. naslov za dostavo.

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnika kontaktira na sporočeno telefonsko številko ali elektronski naslov, za potrebe potrditve in izvedbe naročila.

Prejeto naročilo ponudnik preveri z vidika izvedljivosti, dobavljivosti in cene ter uporabniku pošlje ponudbo (nakup na prodajnem mestu oz. naročilo izdelkov po meri) oz. potrditev naročila (ob nakupu standardnih izdelkov preko spletne trgovine), ki vključuje sledeče podatke:

 • končna cena z vključenimi davki,
 • način in rok plačila,
 • pogoji dostave – čas, kraj in cena
 • bistvene lastnosti naročenega produkta / produktov (upoštevajoč zahteve uporabnika).

Ponudnik si pridržuje pravico zavrniti naročilo.

Običajen dobavni rok je 5 do 7 delovnih dni od potrditve naročila oz. plačila, če je to pogoj. Če dobava v običajnem roku ne bo možna, bo ponudnik kupca obvestil o novem predvidenem roku dobave.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila in ob prejemu potrditve naročila oz. ob potrditvi ponudbe. Kupec prevzema odgovornost za sporočene podatke, ki so ključnega pomena pri izdelavi blaga, kot so navedeni v naročilu oz. povzeti v potrdilu naročila ali potrjeni ponudbi. Iz tega naslova po sprejemu ponudbe oz. potrditvi naročila ne more uveljavljati napake ali neskladnosti, zahtevati spremembe ali odstopiti od pogodbe.

Sprememba oddanega naročila je možna do potrditve naročila oz. sprejema ponudbe.

Kupec ponudbo sprejeme z ustno ali pisno izjavo (po elektronski ali navadni pošti), da potrjuje prejeto ponudbo. Za sprejem ponudbe se štejeta tudi podpis ponudbe in / ali vnaprejšnje plačilo. V primeru dogovora o ari se šteje, da je ponudba sprejeta s plačilom are. Kasnejših sprememb ponudnik ni dolžan upoštevati.

Kljub temu pa si bo ponudnik vedno prizadeval najti najustreznejšo možno rešitev za kupca in omogočil tudi naknadne spremembe, če bodo te možne. V takem primeru bo ponudnik izdelal novo ponudbo, upoštevajoč željene spremembe, ki lahko vplivajo na ceno in rok dostave izdelka. Odvisno od tega kdaj bodo sporočene in za kakšne spremembe bo šlo, lahko ponudnik kupcu zaračuna tudi manipulativne stroške in morebitno škodo, ki bi jo zaradi tega imel, kar vse bo navedeno v novi ponudbi.

Sprejeta ponudba oz. potrdilo naročila velja kot Pogodba o nakupu med ponudnikom in uporabnikom, katere sestavni del so tudi vsakokrat veljavni pogoji poslovanja, ter stranki zavezuje od dneva sprejema.

Šteje se, da je pogodba med ponudnikom in kupcem sklenjena, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo » Naročilo sprejeto«) oz. kupec potrdi ponudbo. Od tega trenutka so vse cene in pogoji, kot jih ponudnik potrdi, fiksirani in veljajo za obe stranki, razen v kolikor kupec izkoristi pravico odstopiti od naročila ali zahtevati ustrezno spremembo, zaradi spremenjenih cen ali pogojev. Kupec lahko odstopi od pogodbe ali zahteva zamenjavo oz. prilagoditev naročila, če potrjene cene in pogoji bistveno odstopajo od cen in pogojev znanih ob oddaji naročila, tako da sklenitev pogodbe ni več v kupčevem interesu. Kupec mora ponudnika obvestiti o odstopu ali zahtevi za spremembo v 3 delovnih dneh od prejema potrditve naročila, sicer se šteje, da kupec s cenami in pogoji iz potrditve naročila soglaša.

Kupoprodajna pogodba je v obliki potrdila naročila ali potrjene ponudbe v elektronski obliki shranjena na strežniku spletne trgovine oz. na sedežu ponudnika. Kupec lahko zahteva kopijo potrditve naročila ali potrjene ponudbe, ki se mu posreduje v elektronski obliki na njegov e-poštni naslov oz. v tiskani obliki na sporočeni  naslov. Kopijo potrditve naročila ali potrjene ponudbe lahko kupec zahteva preko e-pošte: shop@pladent.si ali s pisno zahtevo poslano na naslov ponudnika.

Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

 1. Pogoji dostave

Ponudnik izpolni svojo obveznost iz prodajne pogodbe z odpremo izdelkov – izročitvijo dejanske posesti nad izdelkom izbranemu dostavljavcu oz. z izročitvijo dejanske posesti nad izdelkom potrošniku ali osebi, ki jo potrošnik za to pooblasti, na sporočeni naslov – naveden v naročilu in povzet v potrditvi naročila oz. na primeren način sporočen naknadno (dostava). Šteje se, da je oseba, katere osebne podatke ali naslov kupec navede za dostavo, pooblaščena za sprejem izdelkov. Izdelke po izrecnem dogovoru s kupcem lahko veljavno sprejmejo tudi mladoletniki starejši od 14 let.

Kupec mora ponudniku ob naročilu oz. potrditvi ponudbe, vsekakor pa pred dnem dostave, na primeren način sporočiti točen naslov za dostavo, ime osebe, ki jo pooblašča za sprejem in relevantne okoliščine (dostopnost z dostavnim vozilom, dostop v višja nadstropja z dvigalom ali brez, možnost vnosa izdelkov večjih dimenzij, možen čas sprejema dostave…) ter v primeru dostave večjih izdelkov ali večje količine izdelkov, zagotoviti pomoč zdrave odrasle osebe, za vnos v prostor dostave oz. na mesto uporabe.

V kolikor kupec ponudniku posreduje netočne ali pomanjkljive podatke, odgovarja za škodo, ki ponudniku s tem nastane. Če dostava zaradi tega ni možna, strošek neuspešne dostave bremeni kupca.

Dostavo ponudnik zagotavlja preko specializiranega ponudnika dostave – DPD. V kolikor želi uporabnik blago prevzeti osebno, to lahko stori po predhodnem dogovoru (tel.: 051 69 49 09 ali e-naslov: shop@pladent.si).

Strošek dostave je odvisen od teže in dimenzije blaga, glede na cenik izbranega prevoznika. Dostava izdelkov po vsej Sloveniji je brezplačna za naročila nad 50 EUR oz. če je tako označeno v spletni trgovini (npr. za posamezni izdelek).

Ponudnik bo kupcu naročene izdelke dostavil v dogovorjenem roku, navedenem v ponudbi oz. potrdilu naročila. O točnem datumu in predvideni uri dostave v okviru dostavnega roka, bo kupec obveščen s strani izbranega dostavljavca, skladno s pogoji dostavljavca.

Kupec je dolžan zagotoviti sprejem dostavljenih izdelkov v sporočenem času dostave. Če kupec ne more zagotoviti sprejema, preide v zamudo in je dolžan ponudniku povrniti morebitno škodo in stroške hrambe ter ponovne dostave.

Po odpremi izdelkov, lahko kupec spremeni naslov za dostavo na drug naslov v Sloveniji in/ali sporoči (nove) podatke pooblaščene osebe za dostavo v rokih in pod pogoji določenimi s strani izbranega dostavljavca. Spremembo mora kupec sporočiti na primeren način in v primernem času. V primeru spremembe se lahko datum dostave podaljša, ponudnik pa si pridržuje tudi pravico kupcu zaračunati manipulacijske stroške, ki mu zaradi takšne spremembe nastanejo.

Ponudnik si pridržuje pravico, da sam ali z njegove strani za dostavo pooblaščena oseba – izbrani dostavljavec, ob dostavi na primeren način preveri (npr. z vpogledom v osebno izkaznico) istovetnost osebe, ki izdelke prevzame.

Če je kupec, zaradi iznosa izdelka iz Slovenije, upravičen do vračila DDV, mora ponudniku pravočasno dostaviti popolno dokumentacijo (skladno z slovensko in EU zakonodajo), na podlagi katere bo ponudnik opravičen plačila DDV. Če tega ne stori pravočasno ali je dokumentacija nepopolna, mu ponudnik zneska kupnine, ki predstavlja DDV, ni dolžan vrniti.

Ponudnik od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja (embalaža ima vidne poškodbe). V vseh teh navedenih primerih mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri izbranemu dostavljavcu, in sicer pošiljko nese na najbližjo izpostavo DPD v enakem stanju, kot jo je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Z referentom DPD se lahko kupec dogovori tudi za prevzem poškodovanega paketa na naslovu dostave. Hkrati mora kupec škodo v roku 7 koledarskih dni od datuma prejema paketa prijaviti tudi na e-naslov shop@pladent.si ali po telefonu na 051 69 49 09. Ob prijavi škode mora kupec posredovati tudi fotografije paketa, (notranje) embalaže, poškodovanega izdelka, nalepke DPD in pa opis poškodbe.

 1. Cena in plačilni pogoji

Kupec je dolžan plačati v ponudbi oz. potrditvi naročila navedeno ceno izdelka in stroške dostave ter morebitne druge, skladno s temi pogoji poslovanja oz. individualnim dogovorom obračunane stroške. Naknadno se stroški dostave ali morebitni drugi stroški lahko zaračunajo zgolj v primerih in pod pogoji navedenimi v teh pogojih poslovanja in skladno z vsakokrat veljavnim in objavljenim cenikom.

Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.

Plačilo se običajno izvede v enem znesku na podlagi računa. Ponudnik in kupec se lahko dogovorita tudi za obročno plačilo. V tem primeru s pisno pogodbo dogovorita roke, način in pogoje plačevanja.

Naročeno blago kupec plača na enega od v nadaljevanju navedenih načinov:

 • s plačilom preko Paypal-a,
 • s plačilom s kreditno kartico preko spleta,
  • s plačilno kartico ob osebnem prevzemu,
 • s plačilom po povzetju (dostavna služba DPD),
  • z nakazilom na račun Pladenta,

Naročeno blago ostane last Pladenta do plačila celotne kupnine.

Ponudnik lahko v določenih primernih potrditev naročila oz. sklenitev pogodbe veže na plačilo, kar bo  navedeno v ponudbi oz. potrditvi naročila. Takšni primeri so predvsem, vendar ne izključno, ko kupec naroči izdelke specifičnih dimenzij ali z drugimi specifičnimi lastnostmi, ki odstopajo od standardov in jih zato ponudnik ob morebitnem kupčevem odstopu od pogodbe ne more prodati naprej.

Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerjih se denarna obveznost kupca, ki se plačuje s posredovanjem banke ali druge organizacije za plačilni promet, šteje za plačano z dnem, ko je kupec dal nalog taki organizaciji.

Ponudnik izda tiskan razčlenjen račun za naročeno blago oz. storitev ob prevzemu oziroma dostavi blaga kupcu.

 

 1. Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo za standardne izdelke

Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, »ZVPot-1«) oz. vsakokrat veljavno verzijo, ima kupec – potrošnik (skladno z definicijo iz 4. člena ZVPot-1), ki je standardni izdelek kupil na podlagi pogodbe sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (določbe ZVPot-1 IV. poglavje Pogodba, sklenjene na daljavo in pogodba, sklenjene zunaj poslovnih prostorov) pravico v 14 dneh ponudniku sporočiti, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

V tem primeru potrošnika bremenijo zgolj stroški vračila dobavljenega izdelka. Ti so v konkretnem primeru odvisni od vrste in količine izdelkov ter se obračunajo skladno z veljavnim cenikom izbranega dostavljavca. Pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema. Izdelke je potrebno vrniti na sedež ponudnika: PLADENT d.o.o, podjetje za proizvodnjo in trgovino, Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pod pogoji navedenimi v tej točki pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika ali je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam oz. blago, katerega cena je odvisna od nihanj na trgu, na katera ponudnik nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe ter v drugih primerih skladno s 135. členom ZVPot-1.

Odstopni rok začne teči z dnem, ko:

– potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,

– potrošnik  ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,

– potrošnik  ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,

–  potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na neobveznem vzorčnem  obrazcu (dostopnem tukaj) oz. z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, pri tem mora potrošnik navesti podatke, na podlagi katerih bo lahko ponudnik identificiral pogodbo in ustrezno obravnaval obvestilo o odstopu, tj. predvsem ime in priimek potrošnika, št. pogodbe / računa / sprejete ponudbe oz. potrditve naročila, kupljen izdelek.

Če potrošnik upravičeno odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani ponudnika).

Tako povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenih izdelkov oz. dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če ponudnik ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik izdelke že prejel in odstopi od pogodbe, jih vrne ali izroči ponudniku ali osebi, ki jo ponudnik pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu, razen če ponudnik ponudi, da jih sam prevzame.

Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne izdelke, če jih na ponudnikov naslov pošlje ali osebno prinese pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Vsako preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, potrošnik pa v skladu s 1. odstavkom 142. člena ZVPot-1 odgovarja z zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Kljub navedenemu, zaradi uporabe ali poškodb blaga potrošnik ne izgubi pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga, , lahko pa se zoper potrošnika uveljavlja zahtevek za povračilo zmanjšane vrednosti blaga

Vrnjeni izdelki morajo biti nepoškodovani, čisti in v nespremenjeni količini.  Če bo ugotovljeno, da je potrošnik izdelek uporabljal, bo ponudnik pri vračilu odštel znesek zmanjšane vrednosti blaga, pri čemer stranki soglašata, da je ta vedno najmanj enaka 15 % vrednosti izdelka.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena koda za popust ali promocijska koda in se ta sredstva upoštevajo kot popust, se potrošniku ti zneski ne vrnejo. Vrne se le dejansko plačani znesek. Če potrošnik odstopi od pogodbe za izdelek, ob nakupu katerega je bil možen nakup vezanega izdelka po nižji ceni, pa tega izdelka ob odstopu ne vrne ali ne vrne, v stanju v kakršnem ga je prejel, se vezani izdelek zaračuna po redni ceni in mora potrošnik doplačati razliko.

Sporočilo o odstopu od pogodbe in vrnitvi kupljenih izdelkov lahko potrošnik ponudniku posreduje ustno na sedežu ponudnika, v razstavnem prostoru ali na telefonsko številko: 051 69 49 09 ter pisno na naslov: PLADENT d.o.o, podjetje za proizvodnjo in trgovino, Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda. oz. na elektronski naslov: shop@pladent.si.

 

 1. Odgovornost za stvarne napake in neskladnost

Ponudnik je zavezan izročiti izdelke skladno s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve in neskladnost blaga / izdelkov, na podlagi določb OZ in ZVPot-1.

Ponudnik kupce opozarja na navodila za uporabo in vzdrževanje izdelkov, nespoštovanje katerih lahko pomeni izključitev ali omejitev ponudnikove odgovornosti za napake ali neskladnost. Vsakršen nepooblaščen in nestrokoven poseg v izdelek lahko vpliva na njegovo obstojnost in funkcijo ter izključuje odgovornost ponudnika za napake in pomanjkljivosti izdelka.

Ponudnik opozarja, da so pri dobavljenih materialih možna določena odstopanja. Materiali, iz katerih so izdelki narejeni imajo lahko značilen vonj. Razlike in normalna oz. pričakovana odstopanja v podrobni sestavi uporabljenih materialov ter barva in vonj materialov ne utemeljujejo pritožbe in ponudnik zanje ne odgovarja.

Med posameznimi izdelki lahko pride tudi do manjših odstopanj v trdoti, barvi in velikosti, zaradi razlik v serijah materialov, ki so uporabljeni pri izdelavi. Prav tako so možna odstopanja tudi zaradi različnih formatov izdelkov, s sicer enakimi lastnostmi.

Dostavljeni izdelek ne bo nujno identičen, kot prikazani vzorec. Do razlik lahko pride, zaradi razlik v zahtevanih lastnostih, uporabljenih materialih in načinu uporabe. Poleg tega so prikazani vzorci običajno že dalj časa v uporabi in so izpostavljeni zunanjim dejavnikom, v posledici česar so na njih vidne spremembe, ki nastanejo z običajno rabo.

Primeroma, vendar ne izključno, ne gre za napako ali neskladnost, če kupec ugotovi, da mu izdelek ne ustreza zaradi lastnosti, ki so bile izrecno zahtevane ali pričakovane oz. so za naročeni izdelek običajne.

 • Odgovornost za stvarne napake

Ponudnik odgovarja za stvarne napake, ki jih je stvar imela takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne. Ponudnik odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

Napaka je stvarna:

 1. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 2. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Ponudnik ne odgovarja za napake iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajni izdelek enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na izdelku samem.

Če ZVPot-1 ne določa drugače, se za odgovornost za stvarne napake uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika nemudoma oz. v roku 8 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita (pri očitnih napakah je to od pregleda, ki mora biti izveden takoj ko je to mogoče). Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo, ko mine 6 mesecev odkar je bil izdelek  izročen, razen, če je pogodbeno dogovorjen daljši rok.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in ponudniku omogočiti, da izdelek pregleda.

Kupec, ki je o napaki pravočasno in pravilno obvestil ponudnika, lahko pod pogoji in na način določen v OZ:

 1. zahteva od prodajalca, da napako odpravi ali da mu izroči drugo stvar brez napake;
 2. zahteva znižanje kupnine;
 3. odstopi od pogodbe.

Te pravice ugasnejo po enem letu od dneva, ko je odposlal obvestilo o napaki.

Obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporoči ustno na sedežu ponudnika, v razstavnem prostoru ali na telefonsko številko: 051 69 49 09 ter pisno na naslov: PLADENT d.o.o, podjetje za proizvodnjo in trgovino, Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda. oz. na elektronski naslov: shop@pladent.si. Obvestilo o napaki lahko kupec predloži ponudniku na neobveznem vzorčnem  obrazcu (dostopnem tukaj).

 • Odgovornost za neskladnost blaga

Pravice iz tega oddelka lahko pod pogoji in na način določen v ZVPot-1 uveljavljajo zgolj potrošniki.

Ponudnik potrošniku odgovarja za neskladnosti blaga, ki jih je to imelo v času dobave.

Blago je skladno, če izpolnjuje sledeče subjektivne (točke 1 do 3) in objektivne zahteve (točke 4 do 7):

 1. ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
 2. je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
 3. je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter
 4. je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.
 5. ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
 6. je take kakovosti in ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
 7. je dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in
 8. je take količine ter ima značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:

–  za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,

–  je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali

–  javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

Ponudnik ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga, če je potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Skladnost blaga  se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Ponudnik odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Če je predmet pogodbe rabljena stvar, ponudnik ne odgovarja za neskladnost  blaga, ki se pokaže potem, ko mine leto dni od dobave blaga.

Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če ponudnik dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti ponudnika  v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik mora v obvestilu o neskladnosti natančno opisati neskladnost in ponudniku omogočiti, da blago pregleda. Obvestilu potrošnik priloži obrazec za uveljavljanje neskladnosti blaga, ki ga dobi tukaj. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik ponudniku sporoči ustno na sedežu ponudnika, v razstavnem prostoru ali na telefonsko številko: 051 69 49 09 ter pisno na naslov: PLADENT d.o.o, podjetje za proizvodnjo in trgovino, Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda. oz. na elektronski naslov: shop@pladent.si.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o neskladnosti, je v navedenem vrstnem redu, upravičen da:

 1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Navedene jamčevalne zahtevke lahko potrošnik uveljavlja na način in pod pogoji določenimi v ZVPot-1. Ne glede na navedeni vrstni red jamčevalnih zahtevkov, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, ponudnik o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler ponudnik ne izpolni svoje obveznosti na podlagi upravičenih zahtev potrošnika. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero ponudnika obvesti o svoji odločitvi.

Pravice iz zahtevkov, zaradi neskladnosti blaga, prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil ponudnika.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov.

 1. Prevzem blaga, vrnjenega iz obravnave napake ali neskladnosti

Ponudnik kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi blaga iz obravnave ter ga pozove na prevzem blaga. Kupec je dolžan blago prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

Če kupec blaga ne prevzame v navedenem roku, blago ostane v hrambi pri ponudniku na sedežu podjetja. Ponudnik hrani blago v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila. Po preteku 6 mesecev blago postane last ponudnika, ki ga lahko proda ali preda v uničenje, razen če kupec izrecno izjavi, da temu nasprotuje in na račun ponudnika nakaže znesek potreben za kritje stroškov pretekle in bodoče hrambe blaga ter sporoči datum prevzetja blaga.

 1. Pomoč uporabnikom in pritožbeni postopek

Pritožbe (reklamacije, uveljavljanje garancije, grajanje napak) ali vprašanja v zvezi z njimi, lahko kupci naslovijo na naslov: Pladent d.o.o., PC Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda oz. na elektronski naslov: shop@pladent.si, oz. na telefonsko številko: 051 69 49 09, na kateri bodo svetovalci dostopni od ponedeljka do petka, v času delovnih ur, objavljenih na spletni strani ponudnika.

Za uspešno obravnavanje pritožbe morajo kupci predložiti kopijo pogodbe / računa / sprejete ponudbe oz. potrdila naročila oz. navesti podatke, na podlagi katerih je te dokumente mogoče identificirati ter navesti:

– osebne in kontaktne podatke,

– podatke o izdelku,

– času izročitve ter (v kolikor se razlikujeta) času začetka uporabe izdelka,

– opis razloga za pritožbo oz. pomanjkljivosti in

– kaj želijo: odstop od pogodbe, menjava izdelka, poprodajno storitev (popravilo, dodelavo, spremembo), nasvet / pomoč glede uporabe, drugo.

Kupci so poleg tega dolžni ponudniku posredovati vse relevantne dokumente in informacije, iz katerih izhaja utemeljenost pritožbe in način uporabe izdelka ter pogoji, v katerih se je izdelek uporabljal. Za potrebe odločanja o utemeljenosti mora kupec na ponudnikovo zahtevo posredovati tudi slike izdelka samega ter prostora, iz katerih bo razvidno kako se ta uporablja (v kakšnem prostoru, na kakšni podlagi, morebitna izpostavljenost toplotnemu viru in direktni svetlobi itd.) oz. ogled in slikanje na kraju uporabe omogočiti ponudniku.

Ponudnik ima pravico v primerih, ko je to nujno za ugotovitev utemeljenosti pritožbe, zahtevati, da mu kupec izdelek izroči oz. dostavi za potrebe podrobnejšega pregleda. Izdelek ima ponudnik za namene ugotavljanja utemeljenosti pritožbe pravico razrezati, ga odpreti oz. poseči v njegovo celovitost, kar lahko pomeni njegovo trajno uničenje ali poslabšanje oz. deformacijo in vpliva na trajnost ter jamstva (škoda pritožbenega postopka).

Če se izkaže, da pritožba ni utemeljena, stroške in škodo pritožbenega postopka nosi kupec. Če je pritožba utemeljena stroške pritožbenega postopka nosi ponudnik, ki kupcu zagotovi brezplačno odpravo napake ali nov brezhiben izdelek, odvisno od okoliščin primera in narave napake.

Stroški pritožbenega postopka so predvsem, vendar ne izključno: stroški prevoza (prevzem izdelka, če ga kupec ne dostavi sam), delovne ure ponudnika za preverjanje utemeljenosti pritožbe, stroški analiz in preizkusov pri pooblaščenih organizacijah ali proizvajalcih materialov.

V pritožbi mora kupec navesti svoje kontaktne podatke, na katere ga ponudnik lahko obvesti o svoji odločitvi in nadaljnjem postopku oz. mu odgovori na vprašanja.

O pritožbah bo ponudnik odločil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 8 dni od pridobitve vseh relevantnih podatkov, tj.  relevantne dokumentacije in slik, ter seznanitve s stanjem izdelka v naravi in njegovo dejansko uporabo (preko slik, ogleda).

Ponudnik bo kupcu na njegovo željo posredoval odgovor v pisni obliki.

 

 1. Ostalo

Glede vseh vprašanj v zvezi s pravnimi razmerji med uporabniki oz. kupci in ponudnikom velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore se uporabniki in ponudnik zavezujejo reševati po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IPRS) kot vnaprej in na splošno pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Potrošnik si mora izvensodnega izvajalca poiskati sam, pri čemer se mora ponudnik s takšnim načinom rešitve konkretnega spora strinjati. Neveljavnost posamezne določbe teh pogojev poslovanja, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Kupec se zavezuje o vseh spremembah bistvenih za izpolnitev pogodbe (sprememba osebnih podatkov, naslova dostave…) nemudoma na primeren način obvestiti ponudnika, sicer je ta upravičen relevantne podatke pridobiti od pristojnih upravljalcev podatkov.

Ti poslovni pogoji začnejo veljati z dnem objave, to je1.3.2023, pri čemer si ponudnik pridržuje pravico do sprememb. Morebitne spremembe veljajo od objave dalje.

 

Varovanje osebnih podatkov

Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov in spoštujemo vašo zasebnost, zato izvajamo vse ukrepe, ki so potrebni za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
PLADENT d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda
elektronski naslov: masa@pladent.si
telefonska številka: 01 834 56 96

Osebni podatki, ki jih obdelujemo:
Primeroma obdelujemo naslednje osebne podatke:
Ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka; za stranke pa tudi podatek o naslovu za izdajo računa oziroma za dostavo in podatek o številki transakcijskega računa

Pri tem sledimo načelu sorazmernosti in zbiramo oziroma obdelujemo zgolj tiste podatke, ki so potrebni za izpolnitev namenov, za katere se posamezni osebni podatki obdelujejo.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Zakon: Določene podatke obdelujemo za izpolnitev zakonskih obveznosti. Tovrstne osebne podatke smo dolžni hraniti tako dolgo in jih obdelovati na način, kot je določeno z zakonom. Na tej podlagi se primeroma obdelujejo tisti osebni podatki, ki morajo biti skladno z zakonom navedeni na računu.

Privolitev posameznika: Osebne podatke na podlagi privolitve obdelujemo zgolj za tiste namene, ki so vnaprej izrecno opredeljeni in določeni (npr. za obveščanje o ponudbah, itd.). Na tem mestu posameznike obveščamo, da se privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekliče, pri čemer pa preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala v času do preklica privolitve.

Pogodba: Na podlagi pogodbe obdelujemo tiste osebne podatke, ki so potrebni za realizacijo pogodbe oziroma za izpolnitev obveznosti in za katere ni že v zakonu podana podlaga za obdelavo. Če posameznik ne posreduje podatkov, ki so potrebni za realizacijo pogodbe, to pomeni, da s posameznikom ni mogoče skleniti pogodbe.

Zakoniti interesi: Določene podatke obdelujemo zaradi zagotavljanja ali varovanja zakonitega interesa. Na podlagi zakonitega interesa se primeroma izvaja obdelava osebnih podatkov tistih posameznikov, ki vstopajo v območje upravljavca, na katerem se izvaja videonadzor.

Namen obdelave osebnih podatkov
Osebni podatki se primarno obdelujejo z namenom izvajanja zakonskih in pogodbenih obveznosti. Drugi nameni so bodisi izrecno vnaprej določeni (ter jasno opredeljeni ob podaji privolitve) ali pa izhajajo iz narave pogodbe.

Čas hrambe osebnih podatkov
Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo v skladu z veljavno zakonodajo. Roki hrambe se med seboj razlikujejo glede na vrsto osebnih podatkov oziroma namen in pravno podlago za njihovo obdelavo.
Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oziroma do morebitnega preklica privolitve. Vse osebne podatke, za katere je potekel rok hrambe, izbrišemo, anonimiziramo oziroma uničimo, tako da jih ni več mogoče uporabiti.

Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se hranijo v času veljavnosti pogodbe oz. toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev pogodbe (vključno z jamčevalnimi roki in zastaralnimi roki, v katerih je možno uveljavljati zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe). Osebni podatki, ki so navedeni v dokumentaciji za knjiženje poslovnih dogodkov (kot npr. izdani računi, obračuni, itd.), se hranijo 10 let po poteku leta, na katerega se nanašajo.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Kadar vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam (uporabnikom, pogodbenim obdelovalcem, pristojnim organom oziroma subjektom), smejo te osebe vaše osebne podatke obdelovati zgolj v obsegu in na način, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega so jim bili vaši osebni podatki posredovani. Dostop tretjim osebam do vaših osebnih podatkov je omejen v skladu z načelom sorazmernosti, tako da lahko tretje osebe dostopajo le do tistih podatkov, ki so potrebni za izvedbo njihove obveznosti. Vsi ti subjekti so pri tem dolžni spoštovati veljavno zakonodajo in izkazati ustrezno pravno podlago za pridobitev podatkov.

Vaše osebne podatke lahko primeroma posredujemo:
− pogodbenim obdelovalcem (ki npr. izvajajo računovodske storitve, vzdrževanje informacijskega sistema, itd.),
− državnim organom oz. institucijam, kadar je za to podana zakonska podlaga (npr. davčni organi, sodišče, itd.)
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, se ne izvaja.
• Informacije o obstoju pravic posameznika:
Posameznik ima vse pravice, do katerih je upravičen na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov:
a) Pravica dostopa do osebnih podatkov: Posameznik lahko zahteva podatke o tem ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki ter različne informacije v zvezi s samo obdelavo osebnih podatki (kot npr. kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, namen obdelave, roki hrambe itd.).
b) Pravica do popravka:Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki ustrezno popravijo.
c) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo, če: osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so se obdelovali; posameznik nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, za obdelavo pa ni podana druga zakonita podlaga; je bila obdelava osebnih podatkov nezakonita; tako narekujejo določbe EU ali nacionalnega prava.
d) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, če: je obdelava nezakonita, posameznik pa ne želi, da se podatki izbrišejo; je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo; upravljavec podatkov ne potrebuje več za predvidene namene, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom.
e) Pravica do ugovora obdelavi: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov s strani upravljavca.
f) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, kar mu upravljavec zagotovi v ustreznem formatu in na ustrezen način.

Upravljavec si pridržuje pravico pred obravnavanjem zahteve za zagotovitev katere od pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov preveriti identiteto posameznika, ki nanj naslovi takšno zahtevo.
Zgoraj navedene pravice posameznika se izvajajo v skladu s 23. členom GDPR in se ne morejo interpretirati v nasprotju z določili veljavne zakonodaje.

• Preklic soglasja
Posameznik lahko kadarkoli prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, in sicer za vse ali zgolj nekatere namene obdelave, s katerimi je soglašal.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Vsak posameznik lahko v primeru, če misli, da so kršene njegove pravice iz naslova varstva osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Pri opravljanju svoje dejavnosti izvajamo vse potrebne aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate.

VIDEONADZOR

IZVAJALEC VIDEONADZORA IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV je:

PLADENT d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda
elektronski naslov: masa@pladent.si
telefonska številka: 01 834 56 96

NAMEN IZVAJANJA VIDEONADZORA

Videonadzor se opravlja, zaradi zagotavljanja nadzora nad vstopom in izstopom iz poslovnih prostorov Pladent d.o.o., z namenom uveljavljanja zakonitega interesa (pravice in dolžnosti) varovanja ljudi in premoženja (objekta, delovnih sredstev in materiala) ter zaupnih informacij ali poslovnih skrivnosti.

INFORMACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM VIDEONADZORA

V okviru videonadzora se obdelujejo naslednji podatki:
− Datum, ura in slika.

Lokacija izvajanja videonadzora:
Videonadzor se izvaja pred vhodom v poslovno stavbo upravljavca na naslovu Pod hrasti 18, 1218 Komenda in v njeni neposredni okolici. Na območjih, ki so pod videonadzorom, gibanje brez zajema podobe posameznika ni možno, saj se videonadzor izvaja kontinuirano.

Čas hrambe osebnih podatkov:
Videoposnetki se hranijo 6 mesecev od trenutka nastanka. Izjemoma se lahko osebni podatki hranijo dalj časa. In sicer v primeru, če je bila varnost ljudi ali premoženja ogrožena. V tem primeru se podatki hranijo za čas postopka uveljavljanja zahtevkov oziroma najmanj do prihoda pristojnega organa, ki lahko v primeru, če so za to izpolnjeni pogoji, predmetne podatke zavaruje kot dokaz.

V kolikor so podani utemeljeni razlogi oz. so izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji, je možno vpogledati v videoposnetke, pripraviti njihove izseke ter jih posredovati pristojnim subjektom.

Za zaščito predmetne zbirke osebnih podatkov je upravljavec zagotovil ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki so določeni v 24. in 32. členu Splošne uredbe.

Vsi osebni podatki, za katere je rok hrambe potekel, se avtomatično izbrišejo, tako da jih ni več mogoče uporabiti.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Predmetne osebne podatke lahko obdelujejo le tisti posamezniki, ki so s strani upravljavca za to izrecno pooblaščeni.
Pogodbeni vzdrževalci videonadzornega sistema smejo osebne podatke obdelovati zgolj v obsegu in na način, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega so jim bili osebni podatki posredovani.
Dostop tretjim osebam do osebnih podatkov je omejen v skladu z načelom sorazmernosti, tako da lahko tretje osebe dostopajo le do tistih podatkov, ki so potrebni za izvedbo dejavnosti, ki jo opravljajo. Vsi ti subjekti so pri tem dolžni spoštovati veljavno zakonodajo in izkazati ustrezno pravno podlago za pridobitev podatkov.
V primeru varnostnega incidenta, se lahko osebni podatki posredujejo tudi pristojnim državnim organom oz. institucijam, če je za to podana zakonska podlaga (npr. sodišče, policija, itd.).
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.
Avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, se ne izvaja.

PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki pridobljenimi v zvezi z videonadzorom različne pravice, ki so povzete v nadaljevanju (podrobnejša opredelitev v relevantni zakonodaji)

a) Pravica dostopa do osebnih podatkov: Posameznik lahko zahteva podatke o tem ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki ter različne informacije v zvezi s samo obdelavo osebnih podatki (kot npr. kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, namen obdelave, roki hrambe itd.).

b) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo, če: osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so se obdelovali; posameznik nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, za obdelavo pa ni podana druga zakonita podlaga; je bila obdelava osebnih podatkov nezakonita; tako narekujejo določbe EU ali nacionalnega prava.

c) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, če: je obdelava nezakonita, posameznik pa ne želi, da se podatki izbrišejo; je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo; upravljavec podatkov ne potrebuje več za predvidene namene, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom.

d) Pravica do ugovora obdelavi: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov s strani upravljavca.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, kar mu upravljavec zagotovi v ustreznem formatu in na ustrezen način.

Pri uveljavljanju pravic mora posameznik konkretizirati časovni okvir, v katerem so bili zajeti njegovi osebni podatki.
Upravljavec si pridržuje pravico pred obravnavanjem zahteve za zagotovitev katere od pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov preveriti identiteto posameznika, ki nanj naslovi takšno zahtevo.

Zgoraj navedene pravice posameznika se izvajajo v skladu s 23. členom GDPR in se ne morejo interpretirati v nasprotju z določili veljavne zakonodaje.

Pladent d.o.o. si pridržuje pravico pred obravnavanjem zahteve za zagotovitev katere od pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov preveriti identiteto posameznika, ki nanj naslovi takšno zahtevo.

Upravičeno zahtevo Pladent d.o.o. izpolni v roku 1 meseca oz. izjemoma, v primeru kompleksnosti zahteve ali večjega števila zahtev v zadevnem obdobju, v 3 mesecih, pri čemer bo upravičenec o podaljšanju in razlogih obveščen.

Uveljavljanje pravic in pritožba v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik svojo zahtevo / ugovor odda na elektronski naslov  info@pladent.si ali po pošti na naslov: PLADENT, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico vložiti pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da zbiranje ali obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim ni skladno z veljavno zakonodajo. Kontakt: Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, DPO za Urad IP: dpo@ip-rs.si.

Pri opravljanju svoje dejavnosti izvajamo vse potrebne aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate.

IZVAJALEC VIDEONADZORA IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV je PLADENT, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda, Matična številka: 5540917000, Davčna številka: SI 51492342 (»Pladent d.o.o.«)

NAMEN IZVAJANJA VIDEONADZORA

Videonadzor se opravlja, zaradi zagotavljanja nadzora nad vstopom in izstopom iz poslovnih prostorov Pladent d.o.o., z namenom uveljavljanja zakonitega interesa (pravice in dolžnosti) varovanja ljudi in premoženja (objekta, delovnih sredstev in materiala) ter zaupnih informacij ali poslovnih skrivnosti.

INFORMACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM VIDEONADZORA

Pladent d.o.o. videoposnetkov ne obdeluje, zato ni posebnih vplivov obdelave. Videoposnetki se tudi ne prenašajo v tretje države. Pri videonadzoru se zvok ne snema. Dostop do posnetkov in žive slike imajo samo pooblaščene osebe upravljavca. Videoposnetki se hranijo največ 6 mesecev.

PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki pridobljenimi v zvezi z videonadzorom različne pravice, ki so povzete v nadaljevanju (podrobnejša opredelitev v relevantni zakonodaji):

 1. Pravica dostopa do podatkov – posameznik lahko zahteva podatke o tem ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki ter različne informacije v zvezi z obdelovanimi podatki (vrsta osebnih podatkov, kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, roki hrambe itd.)
 2. Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe) – posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo, če: osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali obdelani; posameznik nasprotuje zbiranju ali obdelavi osebnih podatkov, za zbiranje in obdelavo pa ne obstajajo nobeni zakoniti razlogi; osebni podatki so bili zbrani ali obdelani nezakonito; tako narekujejo določbe EU ali nacionalnega prava.
 3. Pravica do omejitve obdelave –  posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, če je obdelava nezakonita, posameznik pa ne želi, da se podatki izbrišejo; Pladent d.o.o. ne potrebuje več za predvidene namene, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom; je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.
 1. Pravica do prenosljivosti podatkov –  posameznik lahko zahteva izpis podatkov, kar mu Pladent d.o.o. zagotovi v ustreznem formatu, ki ga posameznik lahko prevzame na sedežu družbe Pladent d.o.o.
 2. Pravica do ugovora– posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov s strani upravljavca v okviru izvajanja videonadzora na podlagi zakonitega interesa.

Pladent d.o.o. si pridržuje pravico pred obravnavanjem zahteve za zagotovitev katere od pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov preveriti identiteto posameznika, ki nanj naslovi takšno zahtevo.

Upravičeno zahtevo Pladent d.o.o. izpolni v roku 1 meseca oz. izjemoma, v primeru kompleksnosti zahteve ali večjega števila zahtev v zadevnem obdobju, v 3 mesecih, pri čemer bo upravičenec o podaljšanju in razlogih obveščen.

Uveljavljanje pravic in pritožba v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik svojo zahtevo / ugovor odda na elektronski naslov  info@pladent.si ali po pošti na naslov: PLADENT, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 18, 1218 Komenda.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico vložiti pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da zbiranje ali obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim ni skladno z veljavno zakonodajo. Kontakt: Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, DPO za Urad IP: dpo@ip-rs.si.